PAMÁTKY CHEBSKÝ HRAD HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY
ZPĚT NA VÝPIS visit cheb ikonka šipky

Hospodářské budovy

Přístupné pro veřejnost (dle provozní doby) Skupinové návštěvy
Má se za to, že po výstavbě chebské falce byly budovy staršího hradu využity jako hospodářské stavby. Západní stěna paláce byla pravděpodobně přistavěna k nějaké existující budově, což by vysvětlovalo neobvyklý, šikmý průběh západní zdi paláce. Ostatní hospodářské budovy se asi nacházely v západní části hradu, tam, kam byla později navážena hlína a stavební suť.

Budova přiléhající na západní straně k paláci v roce 1472 vyhořela a na jejím místě byla vystavěna menší, pravděpodobně obytná budova s arkýřem.

(RS)
Zobrazit více
visit cheb 
            hospodářské budovy
visit cheb ikonka šipky ADRESA
DOBROVSKÉHO 2062, 350 02 CHEB

Historické texty

Siegl 1912

Kuchelhaus

Po Valdštejnských slavnostních hrách začal Jonas s prozkoumáním severního hradního území, navazujícího na palác a na něj navazujícího západního území. Tyto průzkumy, které musely být provedeny čistě hornickým způsobem, v současné době (polovina listopadu), stále ještě probíhají, do poloviny prosince ale budou ukončeny, neboť již bylo započato se zasypáváním jednotlivých cest. I na tomto území přinesly výkopy velice cenné a zajímavé výsledky. Na území bezprostředně sousedícím s palácem byla objevena celá kuchyně a tři vedlejší místnosti. Ve všech čtyřech místnostech bylo nalezeno cihlové dláždění v dobrém stavu. Také kuchyňský krb s „peklem“ vybíleným na všech čtyř stranách, byl dobře zachovalý. Byly zde také nalezeny střepy kachlů z kamen, jejichž sestavení již není možné. Jen s velkým úsilím jsem z těchto střepů mohl sestavit pouhou část jednoho kachle. Na něm stálo napsané v oblouku: „DV SOLST VATER UND MVTTER EHREN, AVF DAS ES DIR…“ (budeš ctít otce svého a matku svou…). jednotlivá slova na dalších střepech ukázala, že kamnář chtěl zvěčnit deset božích přikázání. Podle provedení písmen spadá výroba kamen do doby sklonku 16. století. Tato vykopaná kuchyně mohla být tou, kde byl rytmistr Neumann, který sem utekl onoho osudného večera 15. února 1634, ubit, zatímco jeho druzi Trčka, Kinsky a Illo našli smrt v jídelním sále, sousedícím s banketním sálem (ne v banketním sále, což je častá domněnka).

(Siegl 1912)
Číst dále
Boháč 1983

Gordonův dům

„Sklenáři Thomanu Vogelovi za práci na hradě v místnostech, kde byla provedena exekuce, zaplaceno 7 zlatých 42 kr. za sedm oken.“ Tato účetně střízlivá zpráva z knihy městských výdajů v roce 1634 k nemilosrdnému pobití valdštejnských důstojníků na chebském hradě vyznívá dnes přiléhavěji než množství pozdějších legend a moritátů, které našly v této hrůzostrašné události vhodné a přitažlivé téma. I když důvody, okolnosti i průběh úkladného vraždění v Chebu byly dostatečně popsány a doloženy, vznikaly neustále spory o místo, kde se tato krvavá hostina na hradě vlastně konala, neboť mnoho zpráv by ji rádo v romantizujícím duchu umístilo do odpovídajícího prostředí rytířského sálu paláce. Regionální badatelé se proto snažili přispět jak k objasnění detailů o Valdštejnově konci v Chebu, tak doložit místo činu na hradě a využít jeho přitažlivosti pro návštěvníky. Těch bylo v roce 1930 už na 25 000, ale pořád nemohli vidět onu pověstnou hodovní síň, označovanou v dobových relacích o chebské exekuci jako místnost s arkýřem. Kde ji ale hledat? Z pramenů i vyobrazení hradu a města byly doložitelné větší stavební úpravy i přímo na hradě po požáru města v roce 1472.Tehdy byla také přistavěna k paláci jednopatrová, hrázděná hospodářská budova s hradní kuchyní, podle které se ujalo označení domu Kuchelhaus. Přístavba zároveň sloužila jako obydlí velitele města a hradu. Tím byl v roce 1634 skotský plukovník John Gordon a svou účastí na spiknutí dal vlastně vzniknout novému přejmenování na Gordonův dům. Přesnější podobu a půdorysné rozměry domu bylo možné zjistit ze zachovaného plánu z roku 1694 a o jeho stavu o 33 let později informovala zpráva purkrabího v tom smyslu, že „obytná budova je odsouzena k úplnému zpustnutí“. U domu již chyběla půlka střechy, vchody byly rozpadlé a pouze v přízemí zůstala část dřevěného obložení, na kterém bylo vidět ještě „zbytky krvavých skvrn“ z pověstného masakru. Po barokní přestavbě hradu pak již nebylo po Gordonově domě ani stopy. První pokus o jeho odkrytí podnikl v roce 1911 arch. Jonas v souvislosti s výzkumem slovanského pohřebiště v blízkosti kaple. Štolou se mu podařilo proniknout do míst, kde mohl pod několikametrovou vrstvou hlíny, navezenou sem z příkopu a využívanou jako plošiny pro baterii děl ovládajících z hradu okolí Ohře, předpokládat zbytky přístavby k paláci. Zachové přízemí i s probořeným stropem se mu podařilo odkrýt a zaměřit. Výkopy i štola byly ale brzy zasypány a z celého objektu čněly jen zbytky trámů a podpěrných kůlů. V lednu 1932 začalo proto na podnět ředitele archivu a muzea dr. Siegla nové pátrání po místnosti s arkýřem. Při výkopu byly nalezeny zbytky základního zdiva celého Gordonova domu a rohový přízemní prostor i s nalezeným krbem bylo možné bezpečně identifikovat jako hledanou místnost. I dnes je u návštěvníků hradu při pohledu na hromady kamenů zapotřebí jisté fantazie, aby si mohli utvořit obraz 25. února 1634: Byla to sobota před masopustní nedělí, a i když bylo deštivé počasí s hrozným větrem, byl to pořád den plný dobrých důvodů k oslavě. Frýdlantský vévoda, který přijel do Chebu i se svým doprovodem již v pátek odpoledne, se zde sice dozvěděl, že je sesazený z velitelského místa a stal se tak prakticky psancem vydaným na milost a nemilost svým plukovníkům, ale nezbývalo mu nic jiného, než společně se svými věrnými důstojníky Trčkou, Ilovem a Kinským věřit, že se jim podaří získat větší část vojska na svou stranu a z opevněného Chebu vyjednávat, případně rozhodnout další postup proti císaři ve svůj prospěch. Ilov se proto ještě v sobotu dopoledne ujistil přísahou věrnosti Valdštejnovi u velitele Gordona a plukovníků Butlera a Leslieho, kteří měli v okolí Chebu své vojáky. Jisti si jejich podporou přijali Kinský, Ilov a Trčka se svým sekretářem Niemannem s radostí pozvání na večeři na hradě. V šest hodin večer přijeli všichni v jednom kočáře na hrad. Gordon je uvítal a zavedl do oné později tak úporně hledané místnosti s arkýřem. Dřevem obložená, příjemně vytopená místnost, stoly plné jídla a pití – to vše vytvářelo dobrou náladu a pohodu. Hostina mohla začít. Ani jeden z valdštejnských ale netušil, že usměvaví a přátelští plukovníci Gordon, Leslie a Butler již včera připravili přesný scénář jejich zabití, neboť žádostivost, chtivost slávy, moci i peněz byly pro ně důležitější než stavovská čest přísahy. Netušili, že během odpoledne bylo 33 Butlerových dragounů tajně vpuštěno do hradu a rozděleno do skupin vedle hodovní síně, že dalších 70 irských vojáků obsadilo hrad a brány. Netušili ani během hostiny, že Leslie nechal zvednout padací most a uzavřít obě hradní brány. Asi po hodině bezstarostného a bodrého hodování byla past uzavřena a spiknutí plukovníků vstoupilo do závěrečné fáze. Leslie dal prostřednictvím pážete znamení z vedlejší místnosti vyběhl se zbraní v ruce major Geraldin se šesti dragouny. „Kdo je dobrý císařský“, křičel a tři spiklenci okamžitě vyskočili od stolu a odpověděli smluveným heslem k útoku: „Ať žije Ferdinand!“ Než se Valdštejnovi generálové stačili vzpamatovat, vyhrnuli se z druhých dveří další dragouni a všichni je začali bodat a sekat. Kinský byl zabit ještě za stolem. Trčka a Ilov se dostali ke zbraním rozvěšeným na zdi a začali se bránit. V nastalé bitce byl převržen stůl, rozbíjena okna a zmatek a křik doprovázel bojový výjev. Ilov byl ubit v místnosti, raněný Niemann uprchl do sousední kuchyně a tam byl dostižen. Nejdéle bojoval Trčka, probil se na chodbu a tudy na nádvoří. Tam byl zastaven irskými dragouny. Když odpověděl na hradě již neplatícím Valdštejnovým heslem, byl nemilosrdně ubit. Zdivočelá, vraždící soldateska během několika minut dokončila své dílo a hodovní síň s arkýřem hostila již jen mrtvoly zavražděných. První část spiknutí byla ukončena a nedůležitá hospodářská přístavba paláce se jako Gordonův dům měla stát přitahujícím i odstrašujícím místem chebského hradu.

(Boháč 1983)
Číst dále
Šebesta 1998

Kuchelhaus

U západní stěny palácové budovy vyrostl na konci 15. století hospodářský objekt, tzv. Kuchelhaus, z něhož jsou dnes viditelné pouze základy a v koutě cihlová kamna. Tento dům se stal místem krvavé hostiny, kterou připravil hradní velitel plukovník Gordon věrným Valdštejnovým generálům Kinskému, IIIowovi, Trčkovi a rytmistru Neumannovi 25. února 1634. S touto událostí souvisí i postupný zánik hradu, protože na místě tak brutálního činu nechtěl nikdo bydlet a opuštěný objekt začal pozvolna chátrat. Jednopatrový dům s arkýřem byl nakonec stržen a v roce 1809 zasypán hlínou z likvidovaného barokního opevnění města. Objeven byl až Jonasovými štolami roku 1911 a o dvacet let později ho architekt Schürer odkryl úplně. Pod zmíněnými cihlovými kamny byl v roce 1997 nalezen fragment kamenné zdi, jdoucí kolmo na severní hradbu. Patrně je to další neznámá část předštaufského hradu.

(Šebesta 1998)
Číst dále
Copyright @2022 VisitCheb. Všechna práva vyhrazena