Projekt ÉTA – TA ČR

Seznámení s projektem

Využití ekonomického a společensko-sociálního potenciálu kulturního dědictví prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů

Město Cheb se svými čtyřmi dalšími partnery uspělo s tímto projektem v programu Technologické agentury ČR ÉTA pro roky 2020 – 2023 a získalo více než 10,5mil. Kč na rozšíření poznání historických krovů města Chebu a využití jejich potenciálu pro vzdělávání a rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu.

Dalšími partnery jsou Karlovarský kraj, Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta ekonomická, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v.v.i a Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek o.p.s. V příštích čtyřech letech tak bude na příkladu chebských krovů zkoumán řemeslný, intelektuální, obchodní a společenských odkaz minulosti. Množství výstupů z projektu odpovídá době jeho trvání i finančním nákladům.

V centru zájmu se ocitnou archivní prameny, písemné výpovědi budou propojovány s prameny hmotnými tak, aby výpověď o architektonickém dědictví města Chebu byla co nejúplnější. V průběhu této práce vznikne metodika archivních rešerší, která ozřejmí způsob využití kvantitativně rozsáhlých písemných pramenů. Další vytvořená metodika umožní hodnotit dopady různých aktivit spojených se souborem hmotného kulturního dědictví. Třetí metodikou budou návody pro vytváření tematických výukových programů pro vhodnou prezentaci historických krovů.

Dvěma významnými výstupy projektu bude vydání knih – odborné, zpřístupňující výsledky dokumentace, průzkumů a analýz zkoumaných historických krovu a odborně-popularizační, která zájemce seznámí s postupy přípravy a tvorby jednotlivých aktivit a s nově nabytými aplikačními zkušenostmi.

Budou vyrobeny rozebíratelné modely, které představí jednotlivé typologické skupiny krovů, projekt nabídne technické řešení střešní materiotéky, tzn. sbírky autentických artefaktů ze střech a krovů v Chebu a okolí, shromážděné za účelem jejich zachování a dalšího zkoumání. Uspořádaná výstava seznámí odborníky i širokou veřejnost s nasbíranými daty a celým procesem přípravy a tvorby jednotlivých aktivit.

Mapový projekt přístupný přes webové rozhraní identifikuje tesařské a stavební postupy jednotlivých tesařských dílen, účastných na budování krovů chebských měšťanských domů, přinese informace o vlastnících domů a produktech obchodů, kterými se zabývali.

Čtyři workshopy, zorganizované v průběhu projektu budou postupně seznamovat odborníky a veřejnost s hlavními výzkumnými a aplikačními tématy projektu – stavebně historickým poznáním chebských krovů, jeho propojením s výzkumem dějin města, ekonomickým a sociologickým zhodnocením prezentačních a výukových aktivit a s jejich aplikací v praxi.

Jak všichni zúčastnění v tomto projektu aplikovaného výzkumu věří, jeho efektivita a funkčnost se projeví na posílení společenského povědomí o významu historického odkazu a na zvýšení pocitu sounáležitosti s místem bydliště.

Logo TAČR

Projekt č. TL03000377 Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví́ prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury CR v rámci Programu Éta.

Výstupy projektu

Vizualizace krovu kostela – nový způsob propagace historických krovů

V rámci čtyřletého projektu ÉTA, který je zaměřený na využití potenciálu historických krovů pro rozvoj vzdělávání a turistiky vzniká v současné době mimořádně zajímavý dokument.

Jedná se o soubor videí, která v pěti dílech představí krov lodi františkánského kostela v Chebu prostřednictvím virtuálních prohlídek s průvodcem. Tím je stavební historik Michal Panáček, který už od roku 2015 s městem a Nadačním fondem Historický Cheb na projektu krovů spolupracuje.

V jednotlivých dílech se zájemci dozví bližší informace o samotném krovu, o tradiční tesařské práci a postupu zhotovení celého krovu, o významu krovu pro celou stavbu, o způsobu opracování a spojování jednotlivých dřevěných prvků i o používaných tesařských značkách. V závěru dokumentu nebudou chybět ani informace o druzích střešní krytiny a jejich použití. Prohlídka se díky svému hutnému a ojedinělému obsahu stane zajímavým a užitečným nástrojem, jak krovy a tesařskou práci propagovat.

Město Cheb se hrdě označuje za město historických krovů, komplex zde nalezených a katalogizovaných dřevěných konstrukcí je v prostoru naší republiky zcela mimořádný. Také prohlídková trasa Pod střechami chebských domů, provozovaná chebským infocentrem je jedinou v republice.

Zahájit virtuální prohlídku >

Vizualizace krovu kostela – nový způsob propagace historických krovů

V rámci projektu ÉTA „ Využití ekonomického a společenského potenciálu kulturního dědictví́ prostřednictvím vzdělávacích a turistických produktů na příkladu historických krovů“ podpořeném Technologickou agenturou Akademie věd ČR jsou vyráběny výukové dřevěné modely krovů. Záměrem je, aby byly modely provedeny do detailu původních tesařských spojů̊. Modely tak budou věrně simulovat jak konstrukční́ a statické́ fungování skutečných konstrukcí, tak jejich řemeslné provedení.

Při zpracování návrhů pro ověřovací vzorky bylo nutné zvolit vhodné měřítko, aby výsledná velikost modelů odpovídala možnostem výroby a jejich dalšímu způsobu používání. Na přípravě podkladů pro rozebíratelné vzorové modely různých typologických skupin krovů se podíleli stavební historik Michal Panáček, tesař Petr Růžička a stavební inženýr a historik Jiří Bláha. Společně také navštívili truhlářskou dílnu, kde si prohlédli vyrobený zkušební výukový model. Shodli se, že zvolené výrobní měřítko 1 : 5, kdy skutečná velikost modelu je cca 130 x 150 cm umožňuje řešit množství detailů, které by na modelu menším řešitelné nebyly.

Výroba sady výukových modelů historických krovů úspěšně pokračuje.